สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
(ระดับบัณฑิตศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 • Master of Education Program in Information and Communications Technology in Education
 • Doctoral of Education Program in Information and Communications Technology in Education

Curriculum Framework

โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (6นก.)

 • ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
  English for Graduates
 • คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
  Computer for Graduates

หมวดวิชาสัมพันธ์ (7นก.)

 • ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  Educational Philosophy for Local Development
 • สถิติเพื่อการวิจัย
  Statistics for Research
 • การวิจัยทางการศึกษา
  Educational Research

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาบังคับ (9 นก.)

 • เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
  Information and Communication Technology in Education
 • การออกแบบระบบการเรียนการสอน
  Instructional system design
 • การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
  Research in ICT for Education

กลุ่มวิชาเลือก (คลิกดูรายวิชา)

 • แผน ก (2) เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 นก.
 • แผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 14 นก.

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

แผน ก (2) เรียนไม่น้อยกว่า 12 นก.

 • วิทยานิพนธ์ 1 (3นก.)
  Thesis 1
 • วิทยานิพนธ์ 2 (9นก.)
  Thesis 2

แผน ข การค้นคว้าอิสระ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 นก.

 • การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
  Independent Study 1
 • การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
  Independent Study 2

สำหรับนักศึกษา แผน ก (2)และแผน ข เมื่อเรียนครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

 • แผน ก (2)  สัมมนาทางการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  Seminar in Research for Thesis
 • แผน ข สัมมนาทางการวิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ Seminar in Research for Independent Study

Video

แนะนำหน่วยงาน

Full name and short name of Curriculum

ชื่อสาขาวิชา & วันที่หลักสูตรได้รับอนุมัติ

ชื่อเต็มและชื่อย่อหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Information and Communications Technology in Education)
ชื่อย่อ (ย่อ) : ค.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ย่อ)  : M.Ed. (Information and Communications Technology in Education)

รูปแบบหลักสูตรและการรับเข้าศึกษา

รูปแบบของหลักสูตร  เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

วันสภาเห็นชอบและอนุมัติเปิดสอน

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563, สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563

ICTED Curriculum

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ระบบและโครงสร้างหลักสูตร

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์และการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผลนักศึกษา

การพัฒนาคณาจารย์

การประกันคุณภาพหลักสูตร

การประเมินและปรับปรุง

ยุคสังคมดิจิทัลส่งผลกระทบต่อการจัดศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษาใหม่ ๆ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาทนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาจะต้องมีการ Reskill Upskill รวมทั้งต้องสามารถสร้างสรรค์ ผสานนวัตกรรมการสอนเชิงรุกที่สอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชา นอกจากนี้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาต้องถูกปรับเปลี่ยนให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบ

Asst Prof. Dr Udom

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การเรียนผ่านเครื่องมือแบบพกพา (Mobile device) การพัฒนาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้ไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษามีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมสมรรถนะทางด้านการวิจัยแก่นักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

Asst Prof. Dr Khajohnsak

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีภารกิจในการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะด้วยการกำหนดให้มีระบบกระบวนการผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ตามบทบัญญัติในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

Bloom

 

ผศ.ดร.อุดม  หอมคำ

ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์

ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.นุชจรี  บุญเกตุ

ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

career after graduation

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
 2. นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
 3. นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
 4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการเรียนการสอน
 5. อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
 6. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

cost per semester

ค่าใช้จ่ายต่อภาคเรียน

ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน ภาคเรียนละ 23,000 บาท ต่อคน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 130/2563 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2563

Publications

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมัคร/แจ้งความประสงค์ศึกษาต่อ

ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มไว้ได้ โดยคณะกรรมการหลักสูตรจะนำมาพิจารณาภาคเรียนละ 1 ครั้งเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

 3,031 total views,  11 views today